Bible Genesis B

From Koptionary
Revision as of 15:33, 29 May 2012 by Admin (Talk | contribs) (Chapter 2)

Jump to: navigation, search

Chapter 1

1 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ

2 ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲧⲥⲟⲃϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲉϫⲉⲓⲓ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲡⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲓⲧ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲟⲩⲧⲉ ⲑⲙⲏϯ ⲛⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁⲭⲣⲟ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲛⲧⲫⲉ ⲉⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲛⲧⲫⲉ ⲉⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛⲥⲙⲉϩ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲥⲓϯ ⲛϫⲣⲟϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲣⲟϫ ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛⲥⲙⲉϩ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲥⲓϯ ⲛϫⲣⲟϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲣⲟϫ ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲅ̅

14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲉⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩ- ⲱⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲃ̅ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲇ̅

20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛϭⲁⲧϥⲓ ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲩⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲗⲁϯ ⲉⲩϩⲏⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲙⲁⲣⲟⲩⲁϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

23 ⲟϫⲟϩ ⲁⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲉ̅

24 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ ϩⲁⲛϥⲧⲉⲫⲁⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲧϥⲓ ϩⲁⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ

26 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲏⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

27 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲛⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ

28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓϭⲟⲓⲥ ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

29 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲥⲓϯ ⲉϥⲥⲓϯ ⲛⲛⲓϫⲣⲟϫ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲛϧⲏⲧϥ ⲛϫⲣⲟϫ ⲛⲥⲓϯ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ

30 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲱⲛϧ ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩ6̅

Chapter 2

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲧⲏⲣϥ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲱⲕ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲉ 6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ ϫⲉ ⲛϧⲣⲏⲓ ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ

4 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ

5 ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲫⲓⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ

6 ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϣⲁⲥⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥⲧⲥⲟ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙⲓⲙⲣⲱⲙⲓ ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲟ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲥⲁ ⲛⲓⲙⲁⲛϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥϭⲟⲗⲡϥ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲣⲉ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱϥ ⲉⲟⲩϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙⲓ ⲉⲡϣⲓⲃϯ ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ

10 ⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ⲉϣⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲛⲧⲉϥⲧⲥⲟ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲇ̅ ⲛⲁⲣⲭⲏ

11 ⲫⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲥⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲩⲓⲗⲁⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲙⲙⲁⲩ

12 ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲇⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛϫⲉⲃⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛⲏϫⲓ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲙⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲡⲉ ⲅⲉⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲓⲅⲣⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛⲛⲓⲁⲥⲥⲩⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲓ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ

17 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙⲓ ⲉⲡϣⲓⲃϯ ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓⲉⲟϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲁⲛⲉⲑⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁϥⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟϥ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲁⲇⲁⲙ ⲙⲟⲩϯ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϯⲣⲁⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉϥⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲥⲣⲟⲙ ⲛϩⲓⲛⲓⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛⲟⲩⲃⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲫⲓⲣⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲁϩ ⲡⲉⲥⲙⲁ ⲛⲥⲁⲣⲝ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲕⲱⲧ ⲛϯⲃⲏⲧ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲥ ϩⲁ ⲁⲇⲁⲙ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲑⲁⲓ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ

24 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲧⲟⲙϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲃ̅ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲃⲏϣ ⲙⲡⲃ̅ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ

Chapter 3

1 ⲡⲓϩⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲟⲥ 10 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓ- ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ 2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲡⲓϩⲟϥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ- ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲧⲉⲛ- ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ 3 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛϫⲉ 15 ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉ - ⲧⲉⲛϭⲟϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ 4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ- ⲙⲟⲩ 5 ⲛⲁϥⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ- ⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ 20 ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩ- ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ 6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲉⲫⲟⲩⲱⲙ ϥⲣⲁⲛ ⲛⲛⲓⲃⲁⲗ ⲉⲫⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲉⲛϯⲛⲓⲁⲧⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯ ⲙⲡⲉⲥⲕⲉϩⲁⲓ 25 ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ 7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛ- ⲃⲁⲗ ⲙⲡⲓⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲣⲡ ⲛϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲱⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϩⲁⲛ- ⲁⲕⲏⲥ 8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲥⲙⲏ ⲛⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙⲫⲛⲁⲩ ⲛⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ 30 ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲛⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ 9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲁⲇⲁⲙ ⲡⲉϫⲁϥ

7 ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕ ⲑⲱⲛ ⲁⲇⲁⲙ 10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲥⲙⲏ ⲡⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲕⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ϯⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲱⲡ 11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲃⲏϣ ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ 5 ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲁⲓⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲱⲛⲕ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ 12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ ⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲥ ⲛⲏⲓ ⲛⲑⲟⲥ ⲁⲥϯ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲁⲓⲟⲩ- ⲱⲙ 13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲉⲉⲣ 10 ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱⲙ 14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲡⲓϩⲟϥ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲕⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲕⲉⲙⲟϣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲛⲉϫⲓ 15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲙ ⲕⲁϩⲓ ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲱⲛϧ 16 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉⲭⲱ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕϫⲣⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲥϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥⲑⲓⲃⲥ 16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲓⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙ - 20 ⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲓⲁϩⲟⲙ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲉⲙⲉⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉϣⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲉϩⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲉ- ϫⲓⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲉⲉⲣϭⲟⲓⲥ ⲉⲣⲟ 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲱⲛⲕ ⲉⲣⲟϥ 25 ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ- ⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲱⲛϧ 18 ϩⲁⲛ- ϣⲟⲛϯ ⲛⲉⲱ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲉϥⲉⲉⲣⲧⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲓⲥⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ 19 ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲕⲱⲓⲕ 30 ϧⲉⲛ ⲧϥⲱϯ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ϣⲁⲧⲉⲕⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩ- ϭⲓⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲕⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲕ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ 20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲍⲱⲏ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲙⲁⲩ ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ 21 ⲟⲩⲟϩ

8 ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ- ϩⲁⲛϣⲑⲏⲛ ⲛϣⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ 22 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲉⲣ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡϫⲓⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁ- ⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉϥ - 5 ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ 25 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ- ϧⲏⲧϥ 24 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ 10 ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲙⲡⲓⲭⲉ- ⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⲛⲭⲣⲱⲙ ⲑⲏⲉϣⲁⲥⲃⲟⲛϩⲥ ⲉⲁⲣⲉϩ 4 ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ 1 ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲉⲩⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲫⲟ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ 15 ⲃⲛⲟⲩϯ 2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲃⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲁⲃⲉⲗ ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ϩⲁⲕ- ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ 3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲛϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ- ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙⲡϭⲟⲓⲥ 20 4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲃⲉⲗ ϩⲱϥ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲃⲉⲗ ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ 5 ⲉϫⲉⲛ ⲕⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ- ⲡⲉϥϯϩⲑⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲕⲁⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ 25 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲉϥϩⲟ ϣⲱⲃⲧ 6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲕⲓⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ϣⲱⲃⲧ 7 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲓⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲕ- ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲧⲉⲕϣⲧⲉⲙⲫⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲕⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲕⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲉⲣⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ 30 ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉⲉⲣϭⲟⲓⲥ ϩⲓⲩⲱϥ 8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲁⲃⲉⲗ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁ ⲧⲡⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲕⲟⲓ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲃⲉⲗ. 9


ⲡⲉϥⲥⲟⲛⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲉϥ 9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ϫⲉ ⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲁ`ⲃⲉⲗ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛ`ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲉ`ⲙⲓ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲡⲟⲩⲣⲓⲧ ⲙ`ⲡⲁⲥⲟⲛ 10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ ⲧⲥⲙⲏ ⲙ`- 5 ⲡⲥⲛⲟϥ ⲙ`ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲱϣ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ 11 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛ`ⲑⲟⲗ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏ- ⲉ`ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ`ⲣⲱϥ ⲉ`ϭⲓ ⲙ`ⲡⲥⲛⲟϥ ⲙ`ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲏϫⲓϫ 12 ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲉⲣϩⲱⲃ ⲉ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲛⲉϥⲟⲩ- ⲁϩⲧⲟⲧϥ ⲉ`ϯ ⲛ`ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲛⲁⲕ ⲉⲕⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕϥⲓ`ⲁϩⲟⲙ 10 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ? ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ 13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲉ`ⲭⲁϥ ⲛⲏⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ 14 ⲓⲥϫⲉ ⲭⲛⲁϩⲓⲧⲧ ⲙ`ⲫⲟⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲭⲱⲡ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ- ⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲓϥⲓⲁ`ϩⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ 15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲉⲩⲉ`ϧⲟⲑⲃⲉⲧ 16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ`ⲡⲁⲓⲣⲏⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ⲍ ⲛ`ⲉⲙϣⲓϣ ⲉϥⲉ`ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲟϫⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲭⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ⲉ`ϣⲧⲉⲙⲑⲣⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲛ`ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙϥ 20 16 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲛⲁⲓⲇ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ`ⲉⲇⲉⲙ 17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲙ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ`ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ`ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉ`ⲛⲱⲥ 18 ⲉ`- 25 ⲛⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲅⲁⲓⲇⲁⲇ ⲟⲩⲟϩ ⲅⲁⲓⲇⲁⲇ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲉⲟⲩⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲟⲩⲓⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ 19 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲗⲁⲙⲉⲭ ϭⲓ ⲛⲁϥ ⲛ`ⲥϩⲓⲙⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ⲟⲩⲓ` ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁ`ⲇⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲥⲉⲗⲗⲁ 20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ⲇⲁ 30 ⲁⲥϫⲫⲉ ⲓⲱⲃⲉⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲓⲱϯ ⲛ`ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲉⲛ ϩⲁⲛ- ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓϣⲁⲛⲉϣⲧⲉⲃⲛⲏ 21 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲃⲉⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉ`ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ 22 ⲥⲉⲗⲗⲁ ⲇⲉ ⲛ`ⲑⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ

10 ⲛ`ⲑⲟⲃⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲟⲩⲓ` ⲙ`ⲡⲁ`ⲑⲏⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉⲥ- ⲛⲏⲧ ⲛ`ⲧⲉ ⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲑⲟⲃⲉⲗ ⲡⲉ ⲛⲟⲉ`ⲙⲁ 23 ⲡⲉϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲇⲉ ⲛ`ⲛⲉϥϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲁ`ⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ`ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲓⲅⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ϭⲓⲥⲙⲏ ⲉ`ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲉ`ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ 5 ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲉ`ⲟⲩⲗⲉⲗⲉⲭⲏⲙⲓ ⲛⲏⲓ 24 ϧⲉⲛ ⲕⲁⲓⲛ ⲁⲩⲃⲉⲗ ⲍ ⲛ`ⲉⲙϣⲓϣ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲇⲉ ⲍ ⲛ`ϣⲃⲉ 25 ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲉⲩⲁ` ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲉⲥϫⲱⲙ`ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲕⲉϫⲣⲟϫ 10 ⲛⲏⲓ ⲉ`ⲫⲙⲁ ⲛ`ⲁ`ⲃⲉⲗ ⲫⲏⲉⲧⲁ` ⲕⲁⲓⲛ ϧⲟⲑⲃⲉϥ 26 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲏⲑ ⲁ` ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉ`ⲧⲱⲃϩ ⲙ`ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ 5 ⲫⲛⲟⲩϯ 1 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲙ ⲛ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲙ`ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ`ⲡⲓⲉ`- ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ 15 ϯϩⲓⲕⲱⲛ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ 2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ ⲛ`ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ`ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥ- ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲙ`ⲡⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲉ`ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ ⲙ`ⲙⲟϥ 3 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲛ`ⲃϣⲉ ⲙⲁⲡ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥ- 20 ϩⲩⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲏⲑ 4 ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲥⲏⲑ ⲛ`ⲯ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲉ`ⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 25 6 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲛ`ⲱⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲉⲛⲱⲥ 7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥ- ϫⲃⲟ ⲛ`ⲉⲛⲱⲥ ⲛ`ⲯⲍ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛ - ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲏⲑ ⲣⲓⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 9 ⲟⲩⲟϩ 30 ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲛ`ⲣϥ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`- ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ 10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥ- ϫⲫⲟ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲛ`ⲯⲓⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛ-

11 ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲣⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲛ`ⲣⲟ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲙ`ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ 13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 5 ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲙ`ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲙ`ⲯⲙ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫ- ⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲣⲓ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲛ`ⲣⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ 16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ 10 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲛ`ⲯⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ- ϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲱϥⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲣⲍⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ 19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ 15 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲛ`ⲱ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ- ϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲛⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲣⲝⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲛ`ⲣⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ 22 ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ 20 ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲱ ⲛ`- ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲧⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ 24 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟⲑ- 25 ⲃⲉϥ ⲉ`ⲃⲟⲗ 25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲣⲝⲍ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ 26 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲛ`ⲱⲃ ⲛ`- ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁ- 30 ⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲉ`ⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲣⲝⲑ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ 28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲛ`ⲣⲡⲏ ⲏ`- ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ 29 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉϥϫⲱⲙ`ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϯⲙ`ⲧⲟⲛ 12 ⲛⲁⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ` ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲏⲁϩ ⲛ`ϩⲏⲧ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁ` ⲛϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧϥ 30 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛ`ⲫⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ- ϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 31 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲏⲓ 5 ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲯⲛⲅ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲱⲉ` ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲯ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲛⲱⲉ` ϫⲫⲉ ⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ 6 1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁ`ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ`ⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ 2 ⲉ`ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ 10 ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲩϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ`ⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲡⲟⲩ 3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛ`ⲛⲉ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲉ`ⲛⲉϩ ⲉ`ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉ`ϩⲟⲟⲩ 15 ⲣⲏ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ 4 ⲛⲓⲁ`ⲫⲟⲫⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ- ⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϣⲁⲩⲙⲓⲉⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲁ`ⲫⲟⲫⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲉ`ⲛⲉϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ`ⲧⲉ 20 ϣⲁⲩⲫⲓⲣⲓ ⲉ`ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ 5 ⲉ`ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲛⲓⲕⲁⲕⲓⲁ` ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲣⲱϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉ`ⲙⲁ- ϣⲱ ⲉ`ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛ`ⲛⲟⲩⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ- ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ`ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲙ`ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲓϫⲉⲛ 25 ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲉⲩⲓ` ⲛ`ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ 7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ`ϥⲉⲧ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉ`ⲧⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲧⲉⲃⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ϣⲁ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲙ`ⲃⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ 8 ⲛⲱⲉ` ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲛ`ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ 30 ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓϫⲓⲛϫⲫⲟ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ` 8 ⲛⲱⲉ` ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ`ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ` ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` 10 ⲛⲱⲉ` ⲇⲉ

13

ⲁϥϫⲫⲉ ⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ 11 ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲇⲉ ⲥⲱϥ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ`ϭⲓⲛ`- ϫⲟⲛⲥ 12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁ` ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ 5 ⲥⲱϥ ⲙ`ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ 13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϫⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ`ⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲓ` ⲙ`ⲡⲁⲙ`ⲑⲟ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ`ϭⲓⲛ`ϫⲟⲛⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ`ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ 14 ⲙⲁⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲕ ⲛ`ⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉ ⲛ`ⲁⲧⲉⲣϩⲟⲗⲓ 10 ⲛ`ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲙ`ⲙⲟϩ ⲙⲟϩ ⲉⲕⲉ`ϯ ⲙ`ⲃⲣⲉϩⲓ ⲛⲁⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙ`ⲃⲣⲉϩⲓ 15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣϩϯ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱ- ⲧⲟⲥ ⲩ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲉ`ⲧϣⲓⲏ` ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲛ`ⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥϭⲓⲥⲓ ⲗ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ 16 ⲟⲩⲟϩ 15 ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲥⲑⲟⲩⲏⲧ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ- ⲉ`ϫⲟⲕⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁϩⲓ ⲫⲣⲟ ⲇⲉ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩ- ⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲥⲁ ⲡⲥⲫⲓⲣ ⲙ`ⲙⲟⲥ ϩⲁⲙϩⲏⲡⲓ ⲛ`ϧⲉ ⲃ ⲛⲉⲙ ⲅ ⲛ`ϧⲉ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟⲥ 17 ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲓ`ⲛⲓ ⲙ`ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲁⲕⲉ ⲥⲁⲣⲝ 20 ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ`ⲱⲛϧ ⲛ`ϧⲏⲧϥ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ`ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ- ⲉ`ⲙⲟⲩ 18 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ`ⲧⲁⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉⲕ- ⲉ`ϣⲉⲛⲁⲕ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲛⲉⲭ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ 25 19 ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲃⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲕⲉ`ⲟ`ⲗⲟⲩ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ`ⲧⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ 20 ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲉⲧϩⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗ- 30 ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲃⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉ`ⲓ` ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉ`ϣⲁ- ⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ 21 ⲛ`ⲑⲟⲕ