Bible Genesis B

From Koptionary
Revision as of 15:56, 8 June 2012 by Admin (Talk | contribs) (Chapter 7 [ to be reviewed])

Jump to: navigation, search

Chapter 1

1 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ

2 ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲧⲥⲟⲃϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲉϫⲉⲓⲓ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲡⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲓⲧ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲟⲩⲧⲉ ⲑⲙⲏϯ ⲛⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁⲭⲣⲟ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲛⲧⲫⲉ ⲉⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁϧⲣⲏⲓ ⲛⲧⲫⲉ ⲉⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛⲥⲙⲉϩ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲥⲓϯ ⲛϫⲣⲟϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲣⲟϫ ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛⲥⲙⲉϩ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲥⲓϯ ⲛϫⲣⲟϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲓⲣⲓ ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϫⲣⲟϫ ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲅ̅

14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲉⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩ- ⲱⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲃ̅ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲫⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲇ̅

20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁⲛϭⲁⲧϥⲓ ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲩⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲗⲁϯ ⲉⲩϩⲏⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲙⲁⲣⲟⲩⲁϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

23 ⲟϫⲟϩ ⲁⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲉ̅

24 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ ϩⲁⲛϥⲧⲉⲫⲁⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲧϥⲓ ϩⲁⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲏ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ

26 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲛⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲏⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

27 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲛⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ

28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓϭⲟⲓⲥ ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

29 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲥⲓϯ ⲉϥⲥⲓϯ ⲛⲛⲓϫⲣⲟϫ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲛϧⲏⲧϥ ⲛϫⲣⲟϫ ⲛⲥⲓϯ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ

30 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲱⲛϧ ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩ6̅

Chapter 2

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲧⲏⲣϥ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲱⲕ ⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲉ 6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟϥ ϫⲉ ⲛϧⲣⲏⲓ ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ

4 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ

5 ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲫⲓⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ

6 ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲇⲉ ⲉϣⲁⲥⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥⲧⲥⲟ ⲙⲡϩⲟ ⲙⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙⲓⲙⲣⲱⲙⲓ ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲟ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲥⲁ ⲛⲓⲙⲁⲛϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁϥϭⲟⲗⲡϥ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲣⲉ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱϥ ⲉⲟⲩϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙⲓ ⲉⲡϣⲓⲃϯ ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ

10 ⲟⲩⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ⲉϣⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲉⲇⲉⲙ ⲛⲧⲉϥⲧⲥⲟ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲉⲇ̅ ⲛⲁⲣⲭⲏ

11 ⲫⲣⲁⲛ ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲥⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲩⲓⲗⲁⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲙⲙⲁⲩ

12 ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲇⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛϫⲉⲃⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛⲏϫⲓ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲙⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲡⲉ ⲅⲉⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲓⲅⲣⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛⲛⲓⲁⲥⲥⲩⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲓⲁⲣⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲓ ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲟⲩϧⲣⲉ

17 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲙⲓ ⲉⲡϣⲓⲃϯ ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓⲉⲟϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲁⲛⲉⲑⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁϥⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟϥ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲁⲇⲁⲙ ⲙⲟⲩϯ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲁⲇⲁⲙ ϯⲣⲁⲛ ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉϥⲟⲛⲓ ⲙⲙⲟϥ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲥⲣⲟⲙ ⲛϩⲓⲛⲓⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛⲟⲩⲃⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲫⲓⲣⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲁϩ ⲡⲉⲥⲙⲁ ⲛⲥⲁⲣⲝ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲕⲱⲧ ⲛϯⲃⲏⲧ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲥ ϩⲁ ⲁⲇⲁⲙ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲑⲁⲓ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ

24 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲧⲟⲙϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲃ̅ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲃⲏϣ ⲙⲡⲃ̅ ⲡⲉ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ

Chapter 3

1 ⲡⲓϩⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲡⲓϩⲟϥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ

3 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭⲟϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ

5 ⲛⲁϥⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲛϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲉⲫⲟⲩⲱⲙ ϥⲣⲁⲛ ⲛⲛⲓⲃⲁⲗ ⲉⲫⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲉⲡϯⲛⲓⲁⲧⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯ ⲙⲡⲉⲥⲕⲉϩⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙⲡⲓⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲣⲡ ⲛϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲱⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϩⲁⲛⲁⲕⲏⲥ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲥⲙⲏ ⲛⲧⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲙⲫⲛⲁⲩ ⲛⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲛⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲁⲇⲁⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕ ⲑⲱⲛ ⲁⲇⲁⲙ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲥⲙⲏ ⲡⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲕⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ϯⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲱⲡ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲃⲏϣ ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲁⲓⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲱⲛⲕ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲥ ⲛⲏⲓ ⲛⲑⲟⲥ ⲁⲥϯ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲙ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱⲙ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲡⲓϩⲟϥ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲕⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲕⲉⲙⲟϣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲥⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲛⲉϫⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲙ ⲕⲁϩⲓ ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉⲭⲱ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕϫⲣⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲥϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥⲑⲓⲃⲥ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϯⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲓⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲁϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲓⲁϩⲟⲙ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲙⲉⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲉϩⲁⲓ ⲛϫⲉ ⲡⲉϫⲓⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲉⲉⲣϭⲟⲓⲥ ⲉⲣⲟ

17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲥⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲱⲛⲕ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲱⲛϧ

18 ϩⲁⲛϣⲟⲛϯ ⲛⲉⲱ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲉϥⲉⲉⲣⲧⲱ ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲓⲥⲓⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ

19 ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲕⲱⲓⲕ ϧⲉⲛ ⲧϥⲱϯ ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ϣⲁⲧⲉⲕⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲕⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲕ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲍⲱⲏ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲙⲁⲩ ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛϩⲁⲛϣⲑⲏⲛ ⲛϣⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲉⲣ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡϫⲓⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲉϥⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϧⲏⲧϥ

24 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲇⲁⲙ ⲁϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲙⲡⲓⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⲛⲭⲣⲱⲙ ⲑⲏⲉϣⲁⲥⲫⲟⲛϩⲥ ⲉⲁⲣⲉϩ ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ

Chapter 4 [ to be reviewed]

1 ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲉⲩⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲓϫⲫⲟ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲃⲛⲟⲩϯ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲃⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛϫⲉ ⲁⲃⲉⲗ ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ϩⲁⲕⲉⲥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲛϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙⲡϭⲟⲓⲥ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲃⲉⲗ ϩⲱϥ ⲁϥⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲛⲟⲩⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲃⲉⲗ ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ

5 ⲉϫⲉⲛ ⲕⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙⲡⲉϥϯϩⲑⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲕⲁⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲉϥϩⲟ ϣⲱⲃⲧ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲕⲓⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ϣⲱⲃⲧ

7 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲓⲛⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲕⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲧⲉⲕϣⲧⲉⲙⲫⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲕⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲕⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲉⲣⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉⲉⲣϭⲟⲓⲥ ϩⲓⲩⲱϥ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲁⲃⲉⲗ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁ ⲧⲡⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲕⲟⲓ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲛϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲁⲃⲉⲗ ⲡⲉϥⲥⲟⲛⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲉϥ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ϫⲉ ⲁϥ ⲑⲱⲛ ⲁ`ⲃⲉⲗ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛ`ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲉ`ⲙⲓ ⲁⲛ ⲙⲏ ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲡⲟⲩⲣⲓⲧ ⲙ`ⲡⲁⲥⲟⲛ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ ⲧⲥⲙⲏ ⲙ`ⲡⲥⲛⲟϥ ⲙ`ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲱϣ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

11 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲕⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛ`ⲑⲟⲗ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉ`ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ`ⲣⲱϥ ⲉ`ϭⲓ ⲙ`ⲡⲥⲛⲟϥ ⲙ`ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲏϫⲓϫ

12 ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲉⲣϩⲱⲃ ⲉ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲛⲉϥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧϥ ⲉ`ϯ ⲛ`ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲛⲁⲕ ⲉⲕⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕϥⲓ`ⲁϩⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ? ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲉ`ⲭⲁϥ ⲛⲏⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ

14 ⲓⲥϫⲉ ⲭⲛⲁϩⲓⲧⲧ ⲙ`ⲫⲟⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲭⲱⲡ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲓϥⲓⲁ`ϩⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲉⲩⲉ`ϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ`ⲡⲁⲓⲣⲏⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ⲍ ⲛ`ⲉⲙϣⲓϣ ⲉϥⲉ`ⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲟϫⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲭⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛ ⲉ`ϣⲧⲉⲙⲑⲣⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲛ`ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲙϥ

16 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲛⲁⲓⲇ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ`ⲉⲇⲉⲙ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲙⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ`ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ`ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉ`ⲛⲱⲥ

18 ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲅⲁⲓⲇⲁⲇ ⲟⲩⲟϩ ⲅⲁⲓⲇⲁⲇ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲉⲟⲩⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲟⲩⲓⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲗⲁⲙⲉⲭ ϭⲓ ⲛⲁϥ ⲛ`ⲥϩⲓⲙⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ⲟⲩⲓ` ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲁ`ⲇⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲥⲉⲗⲗⲁ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ⲇⲁ ⲁⲥϫⲫⲉ ⲓⲱⲃⲉⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲓⲱϯ ⲛ`ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓϣⲁⲛⲉϣⲧⲉⲃⲛⲏ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲃⲉⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉ`ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ

22 ⲥⲉⲗⲗⲁ ⲇⲉ ⲛ`ⲑⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲑⲟⲃⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲟⲩⲓ` ⲙ`ⲡⲁ`ⲑⲏⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉⲥⲛⲏⲧ ⲛ`ⲧⲉ ⲟⲩϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲑⲟⲃⲉⲗ ⲡⲉ ⲛⲟⲉ`ⲙⲁ

23 ⲡⲉϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲇⲉ ⲛ`ⲛⲉϥϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲁ`ⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ`ⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲓⲅⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ϭⲓⲥⲙⲏ ⲉ`ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲉ`ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲉ`ⲟⲩⲗⲉⲗⲉⲭⲏⲙⲓ ⲛⲏⲓ

24 ϧⲉⲛ ⲕⲁⲓⲛ ⲁⲩⲃⲉⲗ ⲍ ⲛ`ⲉⲙϣⲓϣ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲇⲉ ⲍ ⲛ`ϣⲃⲉ

25 ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲉⲛ ⲉⲩⲁ` ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲉⲥϫⲱⲙ`ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲕⲉϫⲣⲟϫ ⲛⲏⲓ ⲉ`ⲫⲙⲁ ⲛ`ⲁ`ⲃⲉⲗ ⲫⲏⲉⲧⲁ` ⲕⲁⲓⲛ ϧⲟⲑⲃⲉϥ

26 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲏⲑ ⲁ` ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉ`ⲧⲱⲃϩ ⲙ`ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ

Chapter 5 [ to be reviewed]

1 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲙ ⲛ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲙ`ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ`ⲡⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲓⲕⲱⲛ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ ⲛ`ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉ`ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲙ`ⲡⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲉ`ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ ⲙ`ⲙⲟϥ

3 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲛ`ⲃϣⲉ ⲙⲁⲡ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲏⲑ

4 ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲥⲏⲑ ⲛ`ⲯ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲁ`ⲇⲁⲙ ⲉ`ⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

6 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲛ`ⲱⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲉⲛⲱⲥ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲑ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲃⲟ ⲛ`ⲉⲛⲱⲥ ⲛ`ⲯⲍ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲏⲑ ⲣⲓⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲛ`ⲣϥ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲛ`ⲯⲓⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲉ`ⲛⲱⲥ ⲣⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲛ`ⲣⲟ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲙ`ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲙ`ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲙ`ⲯⲙ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲣⲓ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲛ`ⲣⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲛ`ⲯⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲱϥⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲣⲍⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲛ`ⲱ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲛⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲓⲁⲣⲉⲇ ⲣⲝⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲛ`ⲣⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ

22 ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲇⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲱ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲧⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ

24 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲛⲱⲭ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⲉ`ⲃⲟⲗ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲣⲝⲍ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ

26 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲛ`ⲱⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲉ`ⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲣⲝⲑ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲛ`ⲣⲡⲏ ⲏ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲟⲩϣⲏⲣⲓ

29 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉϥϫⲱⲙ`ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϯⲙ`ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ` ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲙⲏⲁϩ ⲛ`ϩⲏⲧ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁ` ⲛϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧϥ

30 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛ`ⲫⲝⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

31 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲏⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲗⲁⲙⲉⲭ ⲯⲛⲅ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲱⲉ` ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲯ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲛⲱⲉ` ϫⲫⲉ ⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ

Chapter 6 [ to be reviewed]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁ`ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ`ⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ

2 ⲉ`ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁⲩϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ`ⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲡⲟⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲛ`ⲛⲉ ⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲉ`ⲛⲉϩ ⲉ`ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲟⲩⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲣⲏ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ

4 ⲛⲓⲁ`ⲫⲟⲫⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϣⲟⲛ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϣⲁⲩⲙⲓⲉⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲁ`ⲫⲟⲫⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲉ`ⲛⲉϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ`ⲧⲉ ϣⲁⲩⲫⲓⲣⲓ ⲉ`ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ

5 ⲉ`ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲛⲓⲕⲁⲕⲓⲁ` ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲣⲱϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉ`ⲙⲁϣⲱ ⲉ`ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛ`ⲛⲟⲩⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ`ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲙ`ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲉⲩⲓ` ⲛ`ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ`ϥⲉⲧ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉ`ⲧⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲧⲉⲃⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ϣⲁ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲙ`ⲃⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲱ`ⲟⲩ

8 ⲛⲱⲉ` ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲛ`ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓϫⲓⲛϫⲫⲟ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ`

9 ⲛⲱⲉ` ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ`ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ` ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ`

10 ⲛⲱⲉ` ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ

11 ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲇⲉ ⲥⲱϥ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ`ϭⲓⲛ`ϫⲟⲛⲥ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁ` ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲱϥ ⲙ`ⲡⲉϥⲙⲱⲓⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϫⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ`ⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲓ` ⲙ`ⲡⲁⲙ`ⲑⲟ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ`ϭⲓⲛ`ϫⲟⲛⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ`ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

14 ⲙⲁⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲕ ⲛ`ⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉ ⲛ`ⲁⲧⲉⲣϩⲟⲗⲓ ⲛ`ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲙ`ⲙⲟϩ ⲙⲟϩ ⲉⲕⲉ`ϯ ⲙ`ⲃⲣⲉϩⲓ ⲛⲁⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙ`ⲃⲣⲉϩⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣϩϯ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲩ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲉ`ⲧϣⲓⲏ` ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲛ`ⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥϭⲓⲥⲓ ⲗ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲥⲑⲟⲩⲏⲧ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ϫⲟⲕⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁϩⲓ ⲫⲣⲟ ⲇⲉ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲥⲁ ⲡⲥⲫⲓⲣ ⲙ`ⲙⲟⲥ ϩⲁⲙϩⲏⲡⲓ ⲛ`ϧⲉ ⲃ ⲛⲉⲙ ⲅ ⲛ`ϧⲉ ⲉⲕⲉ`ⲑⲁⲙⲓⲟⲥ

17 ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲓ`ⲛⲓ ⲙ`ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲁⲕⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ`ⲱⲛϧ `ϧⲏⲧϥ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ`ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩⲉ`ⲙⲟⲩ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ`ⲧⲁⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲉⲕⲉ`ϣⲉⲛⲁⲕ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲛⲉⲭ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ

19 ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲃⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲕⲉ`ⲟ`ⲗⲟⲩ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ`ⲧⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ

20 ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲉⲧϩⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲃⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉ`ⲓ` ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉ`ϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ

21 ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲉⲕⲉ`ϭⲓ ⲛⲁⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗⲉⲛ ⲛⲓϧⲣⲏⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉ`ⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁⲟⲩⲟ`ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ⲑⲟⲩⲱ`ⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉ`ⲫⲟⲩⲟ`ⲙⲟⲩ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ`ⲣⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛ`ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲉⲛϩⲱⲛϥ ⲉ`ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲓ`ⲣⲓ ⲙ`ⲡⲁⲓⲣⲏϯ

Chapter 7 [ to be reviewed]

1 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ`ⲣⲟⲕ ⲛ`ⲑⲙⲏⲓ ⲙ`ⲡⲁⲙ`ⲑⲟ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁⲓϫⲱⲟⲩ

2 ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁ`ⲗⲓⲟⲩⲓ` ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲛ`ⲍⲍ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲉ`ⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⲁⲛ ⲃⲃ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲍⲍ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲉ`ⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⲁⲛ ⲃⲃ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ`ϣⲁⲛⲟⲩϣ ⲟⲩϫⲣⲟϫ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

4 ⲉ`ⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲍ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ϯⲛⲁⲓ`ⲛⲓ ⲛ`ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛ`ⲙ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ ⲛ`ⲉ`ϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ϥⲱϯ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉ`ⲧⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ 5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ`ⲣⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛ`ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲉⲛϩⲱⲛϥ ⲉ`ⲣⲱⲟⲩ

6 ⲛⲱⲉ` ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲭ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲓ` ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

7 ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲉ`ⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

9 ⲃⲃ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁϥ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲍ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

11 ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲭ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲙ`ⲙⲁϩⲃ ⲛ`ⲥⲟⲩⲕⲍ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲛ`ϩⲣⲏⲓϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱϫⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲁⲧⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲙ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ ⲛ`ⲉ`ϫⲱⲣϩ

13 ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲅ ⲛ`ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

14 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲟⲥ

15 ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ϯⲗⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲃⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ`ⲱⲛϧ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲧϥ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ϣⲑⲁⲙ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲟⲥ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ϩⲙⲉ ⲛ`ⲉ`ϩⲓⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ ⲛ`ⲉ`ϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁ`ϣⲁⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓⲥⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲁ`ⲙⲁϩⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ`ⲁ`ϣⲁⲓ ⲉ`ⲙⲁϣⲱ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙ`ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ

19 ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲁ`ⲙⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲉ`ⲙⲁϣⲱ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲃⲥ ⲛ`ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ`ⲧⲫⲉ

20 ⲙ`ⲓⲉ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲃⲥ ⲛ`ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲛⲉⲙ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲑⲏⲟⲩ ⲛ`ⲱⲛϧ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϥⲱϯ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲫⲏⲉ`ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲫⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲡⲧⲉⲃⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲱϯ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⲙ`ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

24 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲣⲛ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ

Chapter 8

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ` ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉ`ⲛⲁⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲫⲛⲟⲩϯ ⲓ`ⲛⲓ ⲛ`ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲣⲟⲩⲣ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲱⲃⲥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲧⲁⲣⲁⲕⲧⲏⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ ⲛ`ⲧⲟⲧϥ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲁϥϯ ⲛ`ⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ`ⲥⲃⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣⲛ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ`ϫⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ`ⲙⲁϩⲍ ⲛ`ⲥⲟⲩⲕⲍ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ϣⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲁ`ⲣⲁⲣⲁⲧ

5 ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ`ⲥⲃⲟⲕ ⲡⲉ ϣⲁ ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲙ`ⲙⲁϩⲓ ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲙ`ⲙⲁϩⲓⲁ ⲛ`ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲁ`ⲫⲏⲟⲩⲓ` ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ

6 ⲁⲥϣⲱⲏⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲙ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲙ`ⲡϣⲟⲩϣⲧ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲑⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲥ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲱⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉ`ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲣⲟⲩⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲡⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟ ϣⲁⲧⲉϥϣⲱⲟⲩⲓ` ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ`ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲉ`ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲣⲟⲩⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲉⲙⲡⲉ ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ϫⲉⲙ ⲙⲁⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛ`ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲥ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉ`ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱ`ⲟⲩ ⲛ`ϩⲏⲧ ⲛ`ⲕⲉⲍ ⲛ`ⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ`ϫⲉ ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ`ⲫⲛⲁⲩ ⲛ`ⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲟⲩⲗⲁϧⲉⲙ ⲛ`ϫⲱⲓⲧ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉ`ⲙⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ϫⲉ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲣⲟⲩⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱ`ⲟⲩ ⲛ`ϩⲏⲧ ⲛ`ⲕⲉⲍ ⲛ`ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟ`ⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ`ϯϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙ`ⲡⲉⲥⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲥ ϫⲉ ⲉ`ⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉ`ϧⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲭⲁ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲱⲛϧ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϧⲉⲛ ⲡⲓⲩⲃⲟⲧ ⲛ`ϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲥⲟⲩⲁⲓ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲁ`ϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲱⲣⲡ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛ`ϯⲭⲏⲡⲓ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁ` ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲓϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ

14 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲙ`ⲙⲁϩⲃ ⲛ`ⲥⲟⲩⲕⲍ ⲙ`ⲡⲓⲁ`ⲃⲟⲧ ⲁ` ⲡⲕⲁϩⲓ ϣⲱⲟⲩⲓ`

15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲉϥϫⲱ ⲙ`ⲙⲟⲥ

16 ϫⲉ ⲁ`ⲙⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ

17 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁⲏ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ⲛⲓⲧⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ

19 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲗⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛ`ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲁⲩⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲛⲱⲉ` ⲕⲱⲧ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ`ⲛⲓ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲛ`ϩⲁⲛϭⲗⲓⲗ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲗⲉⲙ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲟⲩⲥⲑⲟⲓ ⲛ`ⲥⲑⲩⲛⲟⲩϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲧⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲛ`ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧ ϫⲉ ⲉ`ⲥϩⲟⲩⲉⲣ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ` ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲡϩⲏⲧ ⲙ`ⲫⲣⲱⲙⲓ ϥⲣⲁⲕⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁ`ⲗⲟⲩ ⲛ`ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧ ϫⲉ ⲉ`ϣⲁⲣⲓ ⲉ`ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲛϧ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉ`ⲧⲁⲓⲁⲓⲥ 22 ⲛ`ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩϫⲣⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲥϧ ⲟⲩⲁⲣⲟϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁⲩⲙⲁ ⲡⲓϣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲏ ⲛϣⲱⲙ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ`ϫⲱⲣϩ ⲛ`ⲛⲟⲩⲙ`ⲧⲟⲛ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ

Chapter 9

1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲙⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉ`ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ⲣⲓϭⲟⲓⲥ ⲉ`ⲣⲟϥ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲟϯ ⲉ`ⲩⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲏⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ

3 ⲟⲩⲟϩ ϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲛϧ ⲉⲩⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ`ⲟⲩϧⲣⲉ ⲙ`ⲫⲣⲏϯ ⲛ`ϩⲁⲛⲟⲩⲟ`ϯ ⲛ`ⲧⲉ ⲟⲩⲥⲓⲙ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ

4 ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛ`ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲙϥ

5 ⲕⲉⲅⲁⲣ ⲡⲥⲛⲟϥ ⲛ`ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉⲓⲉ`ⲕⲱϯ ⲛ`ⲥⲱϥ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧϫⲓϫ ⲛ`ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲓⲉ`ⲕⲱϯ ⲛ`ⲥⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧϫⲓϫ ⲛ`ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲓⲉ`ⲕⲱϯ ⲛ`ⲥⲱϥ

6 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲫⲉⲛ ⲡⲥⲛⲟϥ ⲛ`ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉ`ⲫⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲉ`ⲧⲁⲓⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲙ`ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲕⲱⲛ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ

7 ⲛ`ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ`ϣⲁⲓ ϩⲓⲱⲧϥ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉϥϫⲱⲙ`ⲙⲟⲥ

9 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ`ⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲧⲁⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲣⲟϫ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲛ

10 ⲛⲉⲙ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲕⲁⲅⲓ ⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛ`ⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲁⲩⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ`ⲧⲁⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲛⲉ ⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲉ`ⲧⲁⲕⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲣ` ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲫⲏⲉ`ϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲛϧ ⲑⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲱⲟⲩ ⲛ`ⲉ`ⲛⲉϩ

13 ⲧⲁⲫⲓϯⲉⲓⲉ`ⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲧⲓⲛⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁ` ⲑⲏⲕⲏ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲕⲁϩⲓ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲓⲓ`ⲛⲓ ⲛ`ϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ⲟⲩⲟⲛϩⲥ ⲛ`ϫⲉ ϯⲫⲓϯ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲥ`ⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ` ⲛ`ⲧⲁⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲭⲏ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲛⲉϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉ`ϥⲉⲧ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲃⲟⲗ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ϯⲫⲓϯ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲛⲁⲩ ⲉ`ⲡϫⲓⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ` ⲛ`ⲟⲩⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲛ`ⲉ`ⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ`ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁ`ⲑⲏⲕⲏ ⲑⲏⲉ`ⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

18 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ` ⲛⲏⲉ`ⲧⲁⲩⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲭⲁⲙ ⲇⲉ ⲫⲓⲱⲧ ⲛ`ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲡⲉ

19 ⲅ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲱⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛ`ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ`ⲟⲩⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟ ⲛ`ⲟⲩⲓⲁϩⲁ`ⲗⲟⲗⲓ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲓϧⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲃⲱϣ ⲉ`ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲭⲁⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⲛ`ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲉ`ⲫⲃⲱϣ ⲙ`ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲃ ⲙ`ⲃⲟⲗ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲙ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲙ`ⲡⲓϩⲃⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲟⲓ ⲙ`ⲡⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲉ`ⲣⲉ ⲛⲟⲩϩⲟ ⲫⲟⲛϩ ⲉ`ⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲱⲃⲥ ⲙ`ⲫⲃⲱϣ ⲙ`ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲛⲁϥⲫⲟⲛϩ ⲉ`ⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲃⲱϣ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⲙ`ⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ`ⲣⲟϥ

24 ⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉ`ⲙⲓ ⲉ`ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁ` ⲡⲉϥⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ ⲛ`ϫⲉ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲉϥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛ`ⲟⲩⲁ`ⲗⲟⲩ ⲙ`ⲃⲱⲕ ⲛ`ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ

26 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲧ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛ`ⲥⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛ`ⲟⲩⲁ`ⲗⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ

27 ⲉ`ⲣⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛ`ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲏⲟⲩ ⲛ`ⲥⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ⲟⲩⲁ`ⲗⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ

28 ⲁϥⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲱⲉ` ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛ`ⲧⲛ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ

29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲱⲉ` ⲉ`ⲧⲁϥⲱⲛϧ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ϩⲛ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

Chapter 10

1 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϫⲓⲛϫⲫⲟ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲥⲏⲙ ⲭⲁⲙ ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ

2 ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲅⲁⲙⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲅⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲙⲁⲭⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲃⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲗⲓⲥⲁ ⲛⲉⲙ ⲑⲟⲃⲉⲗ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲥⲟⲭ ⲑⲓⲣⲁⲥ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲅⲁⲙⲉⲣ ⲁⲥⲭⲁⲛⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲣⲓⲫⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲑⲟⲣ ⲅⲁⲙⲁ

4 ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲓⲱⲩⲛⲁⲛ ⲉ`ⲗⲓⲥⲁ ⲛⲉⲙ ⲑⲁⲣⲥⲓⲥ ⲛⲓⲕⲓⲇⲓⲟⲥ ⲛⲓⲣⲟⲇⲓⲟⲥ

5 ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲫⲱⲣϫ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ⲛⲓⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲫⲩⲗⲏ ⲛⲉⲙ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲗⲱⲗ

6 ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲭⲁⲙ ⲭⲟⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲥⲧⲣⲉⲙ ⲫⲟⲩⲇ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ

7 ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲭⲟⲩⲥ ⲥⲁⲃⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲩⲓ`ⲗⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲁⲑⲁ ⲛⲉⲙ ⲣⲉⲅⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲃⲁⲑⲁⲕⲁ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲛ`ⲣⲉⲅⲙⲁ ⲥⲁⲃⲁ ⲛⲉⲙ ⲇⲁⲇⲁⲛ

8 ⲭⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲛⲉⲃⲣⲱⲇ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ`ⲉⲣ ⲟⲩⲁ`ⲫⲱⲫ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ

9 ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ`ⲁ`ⲫⲱⲫ ⲛ`ϫⲉⲣⲏϫ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲩⲉ`ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙ`ⲫⲣⲏϯ ⲛ`ⲛⲉⲃⲣⲱⲇ ⲡⲓⲁ`ⲫⲱⲫ ⲛ`ϫⲉⲣⲏϫ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ`ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲟ`ⲣⲉⲭ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲭⲁⲇ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲗⲁⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲥⲉⲛⲁⲁⲣ

11 ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲥⲥⲟⲩⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ`ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ` ⲛⲉⲙ ⲣⲟⲃⲟⲑ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲗⲁⲕ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ`ⲃⲁⲕⲓ

12 ⲛⲉⲙ ⲇⲁⲥⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ` ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲗⲁⲕ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲥⲧⲣⲉⲙ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲛⲓⲗⲟⲩⲇⲓⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲓⲇⲓⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲃⲓⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲫⲑⲁⲃⲓⲓⲙ

14 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥⲟⲙⲓⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲁⲥⲁⲱ`ⲛⲓⲓⲙ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ` ⲛⲓⲫⲩⲗⲓⲥⲧⲓⲓⲙ ⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲫⲑⲟⲣⲓⲓⲙ

15 ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉϥϣⲟⲣⲡ ⲙ`ⲙⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲉⲧⲧⲉⲟⲥ

16 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲃⲟⲩⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ`ⲙⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲉ`ⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ`ⲣⲟⲩⲅⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ`ⲥⲉⲛⲛⲉⲟⲥ

17 ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ`ⲣⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁ`ⲙⲁⲑ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲱⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲉⲛⲑⲟϣ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲥⲓⲇⲱⲛ ϣⲁⲧⲉⲕⲓ` ⲉ`ⲅⲉⲣⲁⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲍⲁ ϣⲁⲧⲉⲕⲓ` ⲉ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁ`ⲇⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲃⲱⲓⲙ ϣⲁ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲗⲁⲥⲥⲁ

20 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲭⲁⲙ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲫⲩⲗⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲗⲁⲉ ⲛⲉⲙ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲗⲱⲗ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲏⲙ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲁϥ ϩⲱϥ ⲙ`ⲫⲓⲱⲧ ⲛ`ⲛⲉⲛϧⲣⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲉ`ⲃⲉⲣ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ`ⲓⲁⲫⲉⲑ ⲡⲓⲛⲓϣϯ

22 ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲥⲏⲙ ⲉ`ⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲁⲥⲥⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲱⲑ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲁ`ⲣⲁⲙ ⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲗ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲑⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲟ`ⲥⲟⲭ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲗⲁ

24 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲗⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉ`ⲃⲉⲣ

25 ⲉ`ⲃⲉⲣ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲁϥ ⲛ`ϣⲏⲣⲓ ⲃ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ⲟⲩⲁⲓ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲗⲉⲭ ϫⲉ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲫⲉϣ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲡⲉ ⲓⲉⲕⲧⲁⲛ

26 ⲓⲉⲕⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉⲗⲙⲱⲇⲁⲇ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲗⲉⲫ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲥⲁⲣⲙⲱⲑ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲣⲁⲭ

27 ⲛⲉⲙ ⲟ`ⲇⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲍⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲇⲉⲕⲗⲁ

28 ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲃⲓⲙⲉⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲃⲁⲩ

29 ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙ ⲉⲩⲓ`ⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲃⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲓⲉⲕⲧⲁⲛ

30 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲟⲩⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ϣⲁⲧⲉⲕⲓ` ⲉ`ⲥⲱⲫⲏⲣ ⲉ`ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛ`ϣⲁⲓ

31 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲥⲏⲙ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲫⲩⲗⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲗⲁⲥ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϣⲗⲱⲗ

32 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲛⲱⲉ` ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩϣⲗⲱⲗ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲱⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ`ⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ

Chapter 11

1 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲓ ⲛ`ⲟⲩⲥⲫⲟⲩⲟⲩ ⲛ`ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛ`ⲟⲩⲱⲧ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉ`ⲧⲁⲩⲕⲓⲙ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛ`ϣⲁⲓ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲛ`ⲟⲩⲙⲉϣϣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲥⲉⲛⲁⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲙ`ⲙⲁⲩ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲙ`ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⲁ`ⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛⲫⲁⲫⲉ ϩⲁⲛⲧⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ `ⲧⲉⲛⲫⲁⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲧⲟⲩⲧⲱⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲩⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲟⲩⲃⲣⲉϩⲓ ⲡⲉ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁ`ⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛⲕⲱⲧ ⲛⲁⲛ ⲛ`ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲓⲓⲩⲣⲅⲓⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲉ`ⲧⲉ ⲧⲉϥⲁ`ⲫⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲉ`ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲁⲙⲓⲟ` ⲛⲁⲛ ⲛ`ⲟⲩⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲁⲧⲉⲛϫⲱⲣ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲓϫⲉⲛ ϩ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ` ⲉ`ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉ`ⲛⲁⲩ ⲉ`ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⲫⲏⲉ`ⲛⲁⲩⲕⲱⲧ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ`ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲫⲟⲏⲟⲩ ⲛ`ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ`ⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲛ`ⲛⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϧⲏⲧⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ`ⲧⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉ`ⲁⲓⲧⲟⲩ

7 ⲁ`ⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲱ ⲉ`ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ`ⲧⲉⲛⲫⲉⲣϫ ⲡⲟⲩⲗⲁⲥ ⲙ`ⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ`ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲃⲟⲩⲁⲓ ⲉ`ⲧⲥⲙⲏ ⲙ`ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲟⲣⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲗⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲉ`ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲩⲣⲅⲟⲥ

9 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲱⲣϫ ⲉ`ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲱⲣϫ ⲛ`ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲏⲙ ⲥⲏⲙ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲟⲧⲉ ⲉ`ⲧⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲛ`ⲑⲙⲁϩ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲏⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲛ`ⲫ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϣⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲱⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲛ`ⲣⲗⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ

13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲟ ⲛ`ⲕⲁⲩⲛⲁⲛ ⲛ`ⲧⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲏⲁⲓⲛⲁⲛ ⲛ`ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲃⲉ ⲥⲁⲗⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲕⲁⲓⲛⲁⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲩⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲑⲩ

14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲁⲗⲁ ⲛ`ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲉ`ⲃⲉⲣ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲁⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲉ`ⲃⲉⲣ ⲛ`ⲧ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲃⲉⲣ ⲛ`ⲣⲗⲇ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲫⲁⲗⲉⲕ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲉ`ⲃⲉⲣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲫⲁⲗⲉⲕ ⲛ`ⲥⲟ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲫⲁⲗⲉⲕ ⲛ`ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲣⲁⲅⲁⲩ

19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲫⲁⲗⲉⲕ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲣⲁⲅⲁⲩ ⲛ`ⲥⲟ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲣⲁⲅⲁⲩ ⲛ`ⲣⲗⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ

21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲣⲁⲅⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲛ`ⲥⲍ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲛ`ⲣⲗ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ

23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲛ`ⲥ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

24 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲛ`ⲟⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ

25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥϫⲫⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲛ`ⲣⲕ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ`ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ

26 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲛ`ⲟ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲣⲁⲛ

27 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲓϫⲓⲛϫⲫⲟ ⲛ`ⲧⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲁϥϫⲫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲣⲁⲛ ⲁϥϫⲫⲉ ⲗⲱⲧ

28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲣⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ`ⲑⲟⲣⲣⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲁⲩϫⲫⲟϥ ⲛ`ϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲗⲇⲉⲟⲥ

29 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲁⲩϭⲓ ⲛ`ϩⲁⲛϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲡⲉ ⲥⲁⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ`ⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲛⲁⲭⲱⲣ ⲡⲉ ⲙⲉⲗⲭⲁ ⲧϣⲉⲣⲓ ⲛ`ⲁⲣⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲱⲧ ⲙ`ⲙⲉⲗⲭⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲱⲧ ⲛ`ⲉⲥⲭⲁ

30 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲣⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϫⲫⲉ ϣⲏⲣⲓ` ⲁⲛ ⲡⲉ

31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲗⲱⲧ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲁⲣⲣⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲣⲁ ⲛ`ⲧⲉϥϣⲉⲗⲉⲧ ⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ

32 ⲁϥⲉ`ⲛⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲁⲗϫⲉⲟⲥ ⲉ`ϣⲉⲛⲁϥ ⲉ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ` ϣⲁ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲉ`ϩⲟⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲛ`ⲥⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲑⲁⲣⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ

Chapter 12

1 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ϫⲉ ⲁ`ⲙⲟⲩ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲏⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ` ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲁ`ⲙⲟⲩ ⲉ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⲉ`ⲣⲟϥ

2 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲁⲓⲕ ⲉ`ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ`ϣⲗⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲥⲙⲟⲩ ⲉ`ⲣⲟⲕ ⲉⲓⲉ`ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉ`ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲥⲙⲟⲩ ⲉ`ⲛⲏⲉⲧⲥⲙⲟⲩ ⲉ`ⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩⲓ` ⲉ`ⲣⲟⲕ ⲉⲓⲉ`ⲥϩⲟⲩⲱ`ⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉ`ϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ⲛ`ϧⲏⲧⲕ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ

4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲏϯ ⲉ`ⲧⲁϥⲉⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲉ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲫⲏⲉ`ⲧⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ

5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛ`ⲥⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲗⲱⲧ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ`ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉ`ⲧⲁⲩϫⲫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲭⲁⲣⲣⲁⲛ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲉ`ϣⲉ ⲉ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓ` ⲉ`ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲙⲉϣⲧ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲉϥϣⲓⲏ` ϣⲁ ⲛⲓⲙⲁ ⲛ`ⲧⲉ ⲉⲩⲭⲉⲙ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲓⲭⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲙ`ⲡⲓⲥϩⲟⲩ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟⲣⲟϩϥ ⲉ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ`ϯ ⲙ`ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ `ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲏⲑ`ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉ`ⲣⲟϥ

8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ` ⲙⲁⲩ ⲉ`ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲙ`ⲃⲉⲑⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲛ`ⲧⲉϥⲥⲏⲩⲛⲏ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ⲉⲛ ⲃⲉⲑⲏⲗ ⲥⲁⲏⲥⲁ ⲙ`ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲁⲅⲅⲉ ⲥⲁⲫⲣⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁⲛⲑⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉ`ϫⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ

9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱ`ⲧⲉⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟϩ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲟⲩϩⲕⲟ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲭⲏⲙⲓ ⲉ`ϫⲱⲓⲗⲓ ⲙ`ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁ` ⲡⲓϩⲕⲟ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ

11 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ` ⲁⲃⲣⲁⲙ ϧⲱⲛⲧ ⲉ`ⲓ` ⲉ`ϧⲣϩⲓ ⲉ`ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛ`ⲥⲁⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϯ`ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛ`ⲑⲟ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲥⲁⲓⲏ` ⲉ`ⲛⲉⲥⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲟ

12 ⲉ`ϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ`ⲣⲟ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ`ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲉⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⲛ`ⲑⲟ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲛϧⲟ

13 ⲁ`ϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁ`ⲛⲟⲙ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲱⲡⲓ ⲙ`ⲙⲟⲓ ⲉⲑⲃⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲧⲉⲟⲱⲛϧ ⲛ`ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏϯ

14 ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ` ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲓ` ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ`ⲭⲏⲙⲓ ⲉ`ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲉ`ⲙⲁϣⲱ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ`ⲣⲟⲥ ⲛ`ϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲁⲣⲁⲱ` ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉ`ϫⲱⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫⲁⲣⲁⲱ` ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲗⲥ ⲉ1ϧⲟⲩⲛ ⲉ`ⲡϩⲓ ⲙ`ⲫⲁⲣⲁⲱ`

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲑⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ϩⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉ`ϩⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲉⲙⲑⲁⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗⲓ

17 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲣⲉ`ⲧⲁⲍⲓⲛ ⲙ`ⲫⲁⲣⲁⲱ` ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ`ⲉ`ⲧⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲥⲁⲣⲁ ⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ

18 ⲁ` ⲫⲁⲣⲁⲱ` ⲇⲉ ⲙⲟⲩϯ ⲉ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ`ⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉ

19 ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟⲗⲥ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲓ ⲙ`ⲡⲉⲕⲙ`ⲑⲟ ϭⲓⲧⲥ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ

20 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲫⲁⲣⲁⲱ` ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉ`ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ`ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲉ`ⲧⲫⲟϥ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉ`ⲛⲁⲩ ⲛ`ⲧⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲗⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ

Chapter 13

1 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ`ⲟⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉ`ⲛⲁⲩ ⲛ`ⲧⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲗⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ

2 ⲁⲃⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ` ⲉ`ⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ ⲛ`ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲉⲃⲛ`ⲏ ⲛⲉⲙ ⲡϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲟⲩⲃ

3 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ`ⲡⲓⲙⲁ ⲉ`ⲧⲁϥⲓ` ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϣⲁ ⲃⲉⲑⲏⲗ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ`ⲛⲁⲣⲉ ⲧⲉϥⲥⲕⲩⲛⲏ ⲭⲏ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲃⲉⲑⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲁⲅⲅⲉ

4 ⲡⲓⲙⲁ ⲉ`ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲉ` ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲛ`ϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲉ`ⲫⲣⲁⲛ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ

5 ⲗⲱⲧ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲛ`ϫⲉ ϩⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉ`ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲕⲩⲛⲏ

6 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ϣⲱⲡ ⲙ`ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲣ`ⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩ ⲟϣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉ`ϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ`ϫⲉ ⲟⲩϣⲟⲛⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲛ`ⲧⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ` ⲛ`ⲧⲉ ⲗⲱⲧ ⲛⲓⲭⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲉⲣⲉⲥⲉⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲙ`ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉ`ⲧⲉⲙⲙⲁⲩ

8 ⲡⲉϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲛ`ⲗⲱⲧ ϫⲉ ⲙ`ⲡⲉⲛⲑⲣⲉ ⲟⲩϣⲟⲛⲧ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲧⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲙⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲛⲉ`ⲥⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁ`ⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ`ⲥⲛⲏⲟⲩ

9 ⲙⲏ ⲓⲥ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲭⲏ ⲙ`ⲡⲉⲕⲙ`ⲑⲟ ⲁⲛ ⲫⲱⲣϫ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲟⲓ ⲓⲉ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲉ`ϫⲁϭⲏ ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲉ`ⲟⲩⲓ`ⲛⲁⲙ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲉ`ⲟⲩⲓ`ⲛⲁⲙ ⲁ`ⲛⲟⲕ ⲉ`ϫⲁϭⲏ

10 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲗⲱⲧ ϥⲁⲓ ⲛ`ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉ`ⲡϣⲱⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ`ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛϩⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ϣⲁⲥⲥⲱ ⲡⲉ ⲙ`ⲡⲁⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲣⲱϧⲧ ⲡ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲙ`ⲫⲣⲏϯ ⲙ`ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲙ`ⲫⲣⲏϯ ⲙ`ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϣⲁⲧⲉⲕⲓ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲍⲟⲅⲟⲣⲁ

11 ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲗⲱⲧ ⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲛ`ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱ`ⲧⲉⲃ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲱⲧ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ`ⲡⲉϥⲥⲟⲛ

12 ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ`ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁ` ⲗⲱⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟϩ ⲛ`ⲟⲩⲥⲕⲩⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ

13 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉ`ⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲥⲟϫⲟⲙⲁ ⲛⲁⲩϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉ ⲉ`ⲙⲁϣⲱ ⲙ`ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ`ⲫⲛⲟⲩϯ

14 ⲡⲉϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲇⲉ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥⲫⲱⲣϫ ⲉ`ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲟϥ ⲛ`ϫⲉ ⲗⲱⲧ ϫⲉ ϫⲟⲩϣⲧ ⲛ`ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲁ`ⲛⲁⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ`ⲛⲁⲕⲭⲏ ⲙ`ⲙⲟϥ ⲛ`ⲑⲟⲕ ϯⲛⲟⲩ ⲉ`ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲡⲉ`ⲙⲉⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲡⲉ`ⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲉ`ⲫⲓⲟⲙ

15 ϫⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉ`ⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉ`ⲣⲟϥ ⲛ`ⲑⲟⲕ ⲉⲓⲉ`ⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϫⲣⲟϫ ϣⲁ ⲉ`ⲛⲉϩ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲉ`ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕϫⲣⲟϫ ⲉⲣ ⲙ`ⲫⲣⲏϯ ⲙ`ⲡⲓϣⲱ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲉ`ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓϩ`ⲡⲓ ⲙ`ⲡⲓϣⲱ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲕⲁ`ϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕϫⲣⲟϫ ⲛ`ⲛⲟⲩϭⲓⲏ`ⲡⲓ ⲙ`ⲙⲟϥ

17 ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲉϣⲧ ⲡⲓϩⲁϩⲓ ⲉ`ⲧⲉϥϣⲓϩ` ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ

18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱ`ⲧⲉⲃ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁⲙⲃⲣⲕ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲭⲉⲃⲣⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛ`ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲙ`ⲡϭⲟⲓⲥ ⲫⲛⲟⲩϯ

Chapter 14

1 ⲁⲥϣⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲁ`ⲙⲁⲣⲫⲁⲗ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲉⲛⲁⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲣⲓⲱⲭ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲉⲗⲗⲁⲥⲁⲣ ⲭⲟⲇⲟⲗⲟⲅⲟⲙⲟⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲉ`ⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲑⲁⲣⲅⲁⲗ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ

2 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲥⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡ`ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲛⲛⲁⲁⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲁⲇⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲩⲛⲟⲃⲟⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲉⲃⲱⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ`ⲃⲁⲗⲁⲕ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲥⲏⲅⲱⲣ

3 ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲛ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲉ`ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲉⲧⲙⲟⲗϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ`ⲧⲉ ⲛⲓϩⲙⲟⲩ

4 ⲁⲩⲉⲣ ⲓⲃ ⲛ`ⲣⲟⲙⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⲙ`ⲃⲱⲕ ⲛ`ⲭⲟⲇⲟⲗⲟ ⲅⲟⲙⲟⲣ

5 ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲓⲅ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲁϩⲓⲇ ⲛ`ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲓ` ⲛ`ϫⲉ ⲭⲟⲇⲟⲗⲟⲅⲟⲙⲟⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟⲧϭⲉⲧ ⲛ`ⲛⲓⲁ`ⲫⲟⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲁⲥⲧⲁⲣⲱⲑ ⲕⲁⲣⲛⲁⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϣⲗⲱⲗ ⲉⲩϫⲟⲣ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲟⲙⲉⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛ`ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲩⲏ` ϯⲃⲁⲕⲓ

6 ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲟϣ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲏⲓⲣ ϣⲁ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲉ`ϯⲧⲉⲣⲉⲃⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛ`ⲧⲉ ⲫⲁⲣⲁⲛ ⲑⲁⲣⲁⲛ ⲑⲕⲉⲧⲭⲏ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ

7 ⲟⲩⲟϩ ⲉ`ⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲓ` ⲉ`ϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛ`ⲧⲉ ⲡϩⲁⲡ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲕⲁⲇⲏⲥ ⲁⲩϭⲟⲧϭⲉⲧ ⲛ`ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲡⲓⲁ`ⲙⲁⲗⲏⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁ`ⲙⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲁ`ⲥⲁⲥⲁⲛⲑⲁⲙⲁⲣ

8 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲧⲉ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲁ`ⲇⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲉⲃⲱⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ`ⲃⲁⲗⲁⲕ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲥⲏⲅⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲛⲉⲓ ⲉ`ⲓ` ⲉ`ⲫⲃⲱⲧⲥ ⲉ`ϩⲣⲏⲓ ⲉ`ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲉⲧⲙⲟⲗϩ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲁⲩⲏ`

9 ⲟⲩⲃⲉ ⲭⲟⲇⲟⲗⲟⲅⲟⲙⲟⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲛ`ⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲑⲁⲣⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲙⲁⲣⲫⲁⲗ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲉⲛⲛⲁⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲁ`ⲣⲓⲱⲭ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲉⲗⲗⲁⲥⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲇ ⲛ`ⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲉ

10 ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲟⲗϩ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲛ`ϣⲱϯ ϣⲱϯ ⲛⲉⲙⲃⲣⲉϩⲓ ⲁϥⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲙ`ⲙⲁⲩ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉ`ⲧⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲉ`ⲡⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ

11 ⲁⲩϭⲓ ⲇⲉ ⲛ`ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲅⲣⲏⲟⲩⲓ` ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ

12 ⲁⲩⲱ`ⲗⲓ ⲇⲉ ⲙ`ⲡⲕⲉⲗⲱⲧ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ`ⲡⲥⲟⲛ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ

13 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲛ`ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉ`ⲧⲁⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲡⲓⲡⲉⲣⲁⲧⲏⲥ ⲛ`ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛ`ⲧⲉ ⲙⲁⲙⲣⲏ ⲛⲓⲁ`ⲙⲟⲣⲣⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ`ⲉⲥⲭⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲛ`ⲁⲃⲛⲁⲛ ⲉ`ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛ`ϣⲫⲏⲣ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ

14 ⲉ`ⲧⲁϥⲉⲱⲧⲉⲙ ⲛ`ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲙ ϫⲉ ⲗⲱⲧ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲛ`ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲁϥϭⲓⲏ`ⲡⲓ ⲛ`ⲛⲉϥⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲏⲓ ⲧⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲟⲩ ϣⲁ ⲇⲁⲛ

15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ` ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ϫⲱⲟⲩ ⲙ`ⲡⲓⲉ`ϫⲱⲣϩ ⲛ`ⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁ`ⲗⲱⲟⲩⲓ` ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲣⲓ ⲉ`ⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲛ`ⲥⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ ⲉ`ⲭⲱⲃⲁ ⲑⲏⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁϫⲁϭⲏ ⲛ`ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ

16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ`ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ`ⲧⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲱⲧ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟ`ⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ

17 ⲁϥⲓ` ⲇⲉ ⲉ`ⲃⲟⲗ ⲛ`ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ`ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲉ`ϩⲣⲁϥ ⲛ`ⲁⲃⲣⲁⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑⲣⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉ`ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡϫⲱϫⲓ ⲛ`ⲭⲟϫⲟⲗⲟⲅⲟⲙⲟⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲉ`ϧⲣⲏⲓ